مطالب توسط iso4187

کاربرد سیستم مدیریت کیفیت iso 9001

کاربرد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 این استاندارد در سال های اخیر در تولید و تجارت جهانی ومنطقه ای از اهمیت خاص و رو به گسترش برخوردار گردیده است و میرود که به تدریج در تولید داخلی در کشور ها نیز از چنین اهمیتی برخوردار گردد. بنا بر توصیه بسیاری از متخصصان ذیصلاح مدیریت کیفیت ایزو […]