کاربرد سیستم مدیریت کیفیت iso 9001

کاربرد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

این استاندارد در سال های اخیر در تولید و تجارت جهانی ومنطقه ای از اهمیت خاص و رو به گسترش برخوردار گردیده است و میرود که به تدریج در تولید داخلی در کشور ها نیز از چنین اهمیتی برخوردار گردد.

بنا بر توصیه بسیاری از متخصصان ذیصلاح مدیریت کیفیت ایزو 9001 برای ایجاد و استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 مناسب است که استاندارد های ایزو 9004 بعنوان اساس و راهنمای ایجاد سیستم در نظر گرفته شود و همزمان حداقل الزامات تعیین شده در استاندارد های ایران ایزو 9001 و ایزو 9002 و ایزو 9003 به عنوان الگوی تضمین کیفیت ایزو 9000 نیز تامین گردد.

ورژن iso 9001:2008 فعلا در کلیه شرکت ها و سازمان های مورد استفاده قرار میگیرد که البته تا پایان سال 2015 ورژن جدید این استاندارد ISO 9001:2005 جایگزین خواهد شد.

برخی مزایای استفاده از ایزو 9001 (ISO 9001)

  • ارائه توانایی های سازمان در برآورده سازی الزامات مشتری قانونی.
  • تعیین هدف و افزایش رضایت مشتری.
  • حذف دوباره کاری ها.
  • انجام فعالیت ها به طور یکسان و مشابه بدون تغییر.
  • مدون و استاندارد کردن کارها برای انجام توسط پرسنل های سازمان.
  • اعتبار دهی سازمان در مجامع بین المللی.
  • اعتبار سازمان در مناقصات داخلی و خارجی.