شرح مختصری از نحوه ارائه خدمات ایزو

1 – فرایند ممیزی و ثبت و صدور گواهینامه

فاز اول

 • انجام ممیزی مقدماتی (در صورت تمایل کارفرما انجام خواهد گرفت ، که شامل بررسی اولیه مستندات سیستم های مدیریت کیفیت و انجام ممیزی در محل کارفرما جهت ارائه نقاط ضعف و کاستی های سیستم پیاده سازی شده و مستندات موجود در سازمان جهت بررسی آماده بودن سازمان برای ممیزی و ارائه گزارش از سیستم های پیاده سازی شده توسط سازمان)
 • انجام ممیزی صدور گواهینامه

ممیزی اولیه

 • تهیه برنامه ممیزی و اعلام به کارفرما
 • انجام ممیزی اولیه که شامل بررسی مستندات و سیستم های پیاده سازی شده جهت داشتن شرایط لازم برای ممیزی مرحله 2
 • ارائه گزارش

ممیزی مرحله 2

 • تهیه برنامه ممیزی و اعلام به کارفرما
 • انجام ممیزی مرحله 2 که شامل ممیزی شهودی و بررسی میزان اثر بخشی سیستم های پیاده سازی شده در محل های اعلام شده از طرف کارفرما با توجه به دامنه تعریف شده است.
 • ارائه گزارش
 • ثبت و صدور گواهینامه (های) مندرج در موضوع قرارداد به زبان لاتین و در صورت درخواست کارفرما به زبان فارسی (تحویل گواهینامه به کارفرما در صورت انطباق با الزامات استاندارد و نداشتن عدم انطباق عمده)

فاز دوم

 • انجام ممیزی های مراقبتی بعد از یک سال از صدور گواهینامه
 • تهیه برنامه ممیزی و اعلام به کارفرما
 • انجام ممیزی مرحله 2 که شامل ممیزی شهودی و بررسی میزان اثر بخشی سیستم های پیاده سازی شده در محل های اعلام شده از طرف کارفرما با توجه به دامنه تعریف شده است.(به مدت دو سال هر سال یک ممیزی مراقبتی)
 • ارائه گزارش

2 – فرایند آموزش و مشاوره

فاز اول

 • برگزاری جلسه توجیه مدیران و کارشناسان
 • تشکیل کمیته راهبری و اجرایی
 • تدوین برنامه های اجرایی و زمان بندی
 • برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با الزامات ایزوی درخواستی
 • تدوین خط مشی کیفیت و اهداف کلان
 • تدوین روش های اجرایی مورد نیاز استاندارد
 • برگزاری دوره آموزشی تدوین اهداف خرد و برنامه ها
 • تدوین اهداف خرد در راستای بهبود مستمر سازمان
 • تعییئ ساختار مستندات و فرمتهای مستند سازی

فاز دوم

 • برگزاری دوره های آموزشی باقیمانده
 • ارزیابی و بازنگری فرآیندها
 • تصویب فرآیندها تدوین نظامنامه کیفیت

فاز سوم

 • انتخاب تیم ممیزی داخلی
 • برگزاری جلسات توجیهی اجرای مستندات
 • آموزش تیم ممیزی داخلی
 • هدایت ممیزان داخلی در اجرای ممیزی
 • بررسی گزارشات عدم انطباق های ممیزی داخلی
 • تشکیل جلسه بازنگری مدیریت
 • آمادگی برای اجرای ممیزی خارجی ( شخص ثالث )
 • تعیین یکی از شرکت های خارجی برای اجرای ممیزی نهایی
 • اجرای پیش ممیزی توسط شرکت صادر کننده گواهینامه
 • اجرای ممیزی نهایی و صدور گواهینامه توسط شرکت های صادر کننده گواهینامه